Polon Alfa Uniwersalna Centrala Sterująca Ucs 6000 8A 2 X 4A

4,027.18

SKU: 761a02cb28b9 Kategoria:

Opis

Opis wersji: Uniwersalna centrala sterująca 8A, 2 linie, 2 grupy, obudowa 400 x 400 x 160mm. Przeznaczenie Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające) i umożliwia: wykrywanie pożaru (zadymienia); uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, instalowanych w systemach oddymiania; sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie); automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania; automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali; przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych (np. systemu POLON 4000, POLON 6000, systemu IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych. Centrala UCS 6000 może pracować indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach/ pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 i POLON 6000. Wyposażenie centrali Centrala może być wyposażona w (*max ilość modułów w centrali zależy od wersji zastosowanej obudowy): Moduł MGS-60 (x1): nadzorowaną linię przyjmującą sygnał alarmu z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej, linię zasilającą czujnik deszczu i/lub wiatru, linię przyjmującą sygnał z czujnika deszczu i/lub wiatru, przekaźnik alarmu PKA nadzorowany (ciągłość toru), przekaźnik uszkodzenia PKU Moduł MGL-60 (x8): konwencjonalną linię dozorową (czujki szeregu 40), konwencjonalną linię ręcznych przycisków oddymiania (przyciski szeregu PO-6X), wyjście główne nadzorowane uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania urządzeń przeciwpożarowych (siłowniki i napędy klap przeciwpożarowych, elektromagnesy oddzieleń przeciwpożarowych, itp.), linie kontrolne stanu przełączników krańco-wych urządzeń przeciwpożarowych sterowanych i zasilanych przez wyjście główne, linie przyjmujące sygnały z przycisków przewietrzających (OTWÓRZ, ZAMKNIJ); Moduł MPW-60 (x4): 2 przekaźniki programowalne PK1 i PK2 wyso-konapięciowe (5 A / 230 V), 2 nadzorowane linie kontrolne progra-mowalne LK1 i LK2 (24 V); Moduł MPD-60 (x1): 2 nadzorowane przekaźniki programowalne PK1 i PK2 (1 A / 24 V), 2 nadzorowane linie kontrolne programo-walne LK1 i LK2 (24 V); Moduł MKA-60 (x1): linię komunikacyjną do systemu POLON 4000 (adresowalna linia dozorowa); Moduł MZU-60 (x4): przekaźnik uszkodzenia zasilania PKUZ (1 A / 24 V), nadzorowane wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych (0,5 A / 24 V). Funkcjonalność Głównym zadaniem centrali UCS 6000, poza wykrywaniem zagrożenia pożarowego, jest sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych wykonawczych w postaci wszelkiego rodzaju klap i okien przeciwpożarowych (wyposażonych w napędy lub siłowniki elektryczne), oddzieleń przeciwpo-żarowych (elektromagnesy) itp. Do sterowania i zasilania tych urządzeń jest przeznaczone dedykowane wyjście przekaźnika głównego umieszczonego na module MGL-60. Wyjście przekaźnika głównego jest wyjściem uniwersalnym, może być zaprogramowane w trzech trybach pracy z odpowiednimi parametrami czasowymi. Dodatkowo można zaprogramować kontrolę ciągłości zasilania oraz kontrolę stanu przełączników krańcowych urządzeń przeciwpożarowych sterowanych i zasilanych za pomocą wyjścia głównego. Ze względu na różnorodność zasilania i sterowania siłowników i napędów elektrycznych urządzeń przeciwpoża-rowych wprowadzono – oprócz trybów pracy wyjścia – sterowanie siłowników dwukierunkowych, dwu-przewodowe lub trzy-przewodowe. Do detekcji pożaru służy konwencjonalna linia dozorowa z czujkami szeregu 40. Linia ma możliwość zaprogramo-wania wariantu alarmowania ze wstępnym kasowaniem (60 s) w celu eliminacji przypadkowych zadziałań. W części sterowania oddymianiem, uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych możliwe jest w wyniku: zadziałania czujki na konwencjonalnej linii dozorowej, zadziałania ręcznego przycisku oddymiania PO-6x, pojawienia się sygnału alarmu z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej, np. IGNIS 1000, otrzymania rozkazu z centrali systemu POLON 4000. W przypadku otrzymania sygnału inicjującego, następuje uruchomienie procedury oddymiania zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem pożarowym danego obiektu. Blokowane są przyciski przewietrzania, ignorowane są sygnały z czujnika deszczu i/lub wiatru. W stanie dozorowania jest możliwe zrealizowanie dziennego przewietrzania – wentylacji za pomocą okien lub klap wentylacyjnych. Moduły centrali UCS 6000 są wyposażone w szereg uniwersalnych wejść i wyjść do podłączania zewnętrznych instalacji systemu oddymiania. Do programowania pracy central UCS 6000 stosowana jest aplikacja do konfiguracji UCS (UCSKonfigurator). Centralę podłącza się do komputera przy użyciu złącza USB. Budowa i podstawowe wersje centrali: Uniwersalna centrala sterująca 8A, 2 linie, 2 grupy, obudowa 400 x 400 x 160mm 8A (2 x 4A) – 2 strefy 4 A; opcjonalnie 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 Kompletacja centrali obejmuje następujące moduły funkcjonalne: MGS-60 4 A: moduł głównego sterownika (zawierający jeden moduł MGL wersja 4 A); MGS-60 8 A: moduł głównego sterownika (zawierający jeden moduł MGL wersja 8 A); MZU-60: moduł zasilania uniwersalnego (16 A / 24 V); MGL-60 4 A: moduł grupowo-liniowy, wersja 4 A; MGL-60 8 A: moduł grupowo-liniowy, wersja 8 A; MPW-60: moduł przekaźników wysokonapięciowych (2 x PK 5 A / 230 V, 2 x LK 24 V); MKA-60: moduł komunikacji adresowalnej (system POLON 4000); MPD-60: moduł przekaźników dodatkowych (2 x PK 1 A /24 V, 2 x LK 24 V); SP-150-27.5PLA: moduł zasilacza 150 W (5 A); SP-240-27.5PLA: moduł zasilacza 240 W (10 A); SP-500-27.5PLA: moduł zasilacza 500 W (20 A); akumulator 7.2 – 9 Ah: 2 szt. na każdy moduł zasilania uniwersalnego. Napięcie pracy 16VDC – 30VDC Obciążenie linii dozorowej w zależności od wybranego trybu pracy 600µA Zakres temperatur pracy od -10°C do 55°C

Producent:

Kategoria: Sprzęt gaśniczy

xxxxx

yyyyy