BIOWET PUŁAWY BIOWAR 500 PREPARAT DLA PSzCzÓŁ /10 PASKÓW/

115.00

SKU: ea4a00c66726 Kategoria:

Opis

BIOWAR 500 PREPARAT DO ZWALCZANIA WARROZY PSZCZÓŁ W POSTACI PASKÓW

 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ :Amitraza 500 mg/pasek
RODZAJ I WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:Pudełko tekturowe zawierające 10 pasków zamkniętych w saszetce .
WSKAZANIA LECZNICZE :Zwalczanie warrozy pszczół .
PRZECIWWSKAZANIA: Nieznane .
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE : Nieznane .O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce , należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii , podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych . 
DAWKOWANIE I DROGA PODANIA :Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w dawce : 2 paski na jeden ul .
ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA :Paski umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół .Paski zawiesić w taki sposób , aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron , co uzyskuje się poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu miedzy ramkami .Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni a następnie je usunąć . W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków , należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie . Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni . Pasków nie należy używać ponownie .Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie .Zalecany okres leczenia : po ostatnim miodobraniu (koniec lata / jesień ) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym .Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek .
OKRES KARENCJI :Miód – zero dni .Nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego .
SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE :Zużyć natychmiast po otwarciu opakowania bezpośredniego .Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie .
SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI :Leczyć wszystkie rodziny w pasiece jednocześnie .Chronić przed kontaktem z żywnością .Podczas aplikacji nie jeść , nie pić , nie palić tytoniu .Po wykonaniu zabiegu umyć ręce ciepłą wodą z mydłem .Podczas stosowania nie dopuszczać do kontaktu ze skórą i oczami .Manipulacje z paskami wykonywać w rękawicach ochronnych .Toksyczność amitrazy wzrasta w obecności soli miedzi , a skuteczność spada w obecności butylotlenku piperonylu . Należy unikać stosowania tych substancji jednocześnie z amitrazą .Podczas stosowania dawek 5-krotnie wyższych od zalecanych przez 6 tygodni nie zaobserwowano wystąpienia objawów niepożądanych .
OKRES WAŻNOŚCI :Okres trwałości dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży – 1 rok.

Producent: Nowy Styl

Kategoria: Hodowla zwierząt

xxxxx

yyyyy